Giải gôn TP. Hồ Chí Minh Mở rộng 2018 – Tranh cúp Vietcombank