Golf Trẻ Việt Nam dành vinh quang trên đấu trường quốc tế “Kids Golf World Championship 2017”