Hội gôn TP.HCM thông báo thu phí hội viên năm 2018