Kết quả giải Golf Trẻ SGGA-Nutifood Cup – Ngày 20/05/17 – Sân Twindoves