Kết quả giải gôn Thành Phố Hồ Chí Minh Mở rộng 2017- Tranh cúp Masan