Kết quả “SGGA-Junior Golf Tournament-Tranh cúp Nutifood” tháng 12-2017