Kết quả “SGGA-Junior golf tournament-Tranh cúp Nutifood” tháng 9-2017