Tóm tắt quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên Hội gôn TP. HCM