The Dàlat at 1200 Ladies Championship 2016 – Khởi đầu một sứ mệnh