Về Hội Gôn

26/07/2016

Quyết định, điều lệ thành lập hội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số.: 3811/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thành lập Hội gôn thành […]