Sức mạnh vượt qua mọi luật lệ: MAJESTY SUBLIME với công nghệ Hi- C.O.R.